ekonomika – ekonomická odvětví různá

Znalecké posudky v oboru marketing – posuzování marketingové komunikace, propagace a reklamy se mohou zaměřovat na posouzení kvalityefektivnosti:

 • zpracovaných marketingových plánů, průzkumů a jiných reklamních dokumentů,
 • poskytnutých reklamních plnění v rámci marketingové kampaně,
 • nákladovosti marketingových služeb včetně reklamy.

Znalecké posudky se mohou zaměřovat rovněž na stanovení či posouzení ceny obvyklé:

 • marketingových plánů, grafických manuálů nebo jiných reklamních dokumentů,
 • reklamní kampaně včetně dílčích plnění,
 • ostatních nástrojů marketingové komunikace, propagace a reklamy,
 • výše uvedených marketingových položek při určení 1) výše základu daně z příjmů právnických (i fyzických) osob nebo 2) DPH.

Znalecké posudky v oboru marketing lze využít pro široké spektrum posuzované 1) ekonomické, případně 2) trestné činnosti, zejména v daňové oblasti.

Znalecké posudky v oboru daňové plánování se mohou zaměřovat na posouzení:

 • efektivnosti využití nástrojů daňové optimalizace v případě konkrétního subjektu (podniku),
 • vlivu strategických rozhodnutí managementu na celkovou daňovou zátěž subjektu (plátcovství DPH, volba daňové rezidence, složení zdrojů financování),
 • dopadů ekonomického rozhodování subjektu na souhrn jeho daňových povinností (volby odepisování, rozdělování zisku, uplatňování nákladů).

Znalecké posudky v oboru účetní, finanční, daňové a investiční transakce se mohou zabývat:

 • kontrolou správnosti účtování majetku, přezkoumání hlavní účetní knihy,
 • stanovení ceny obvyklé za směněné zboží (převodních cen),
 • přezkoumání základu daní u fyzických osob a právnických osob za sledované období, vyčíslení přímých a nepřímých daní z transakcí,
 • ocenění investičních pobídek a dotací, fůzí a akvizic, zjištění správné struktury financování investic.

Znalecké posudky z oboru ekonomických transakcí lze využít v případě zjištění ceny obvyklé u finančních transakcí ale také při posouzení trestné činnosti hlavně v případě krácení daní.


ekonomika – ceny a odhady

Znalecké posudky v oboru transferových cen se mohou zaměřovat na přezkoumání:

 • cen sjednaných mezi propojenými osobami ve vazbě na stanovení ceny obvyklé,
 • sjednaných transferových cen s důrazem na posouzení možnosti přesunu zdanitelných příjmů do zemí s nižší mírou zdanění,
 • sjednaných transferových cen s přihlédnutím ke konkrétním charakteristikám transakcí (poměr nesených rizik, poměr vstupů a výstupů transakce mezi subjekty).

Znalecké posudky v oboru ocenění cenných papírů (akcie, podílové listy, dluhopisy, šeky, směnky, kupóny,…), mohou být využity při:

 • stanovení ceny obvyklé cenného papíru,
 • přezkoumání hodnoty cenného papíru, zda li nedošlo k úmyslnému nabytí či ztrátě hodnoty majetku,
 • přecenění cenných papírů z účetní hodnoty na reálnou hodnotu,
 • zjištění hodnoty akcií při vytěsnění akcionářů,
 • přezkoumání hodnoty akcie jakožto alternativního způsobu investice.

Znalecké posudky v oboru ocenění podniku se mohou zaměřovat na:

 • stanovení či přezkoumání ceny obvyklé u všech podniků i OSVČ při zamýšlené transakci,
 • zjištění hodnoty podniku jako celku nebo jen části z důvodu prodeje, vypořádáním společníků, dědictví,
 • stanovení hodnoty podniku pro zajištění úvěru, pojištění, konkurz či likvidaci.

Znalecké posudky v oboru ocenění nehmotného majetku a pohledávek mohou být poptávány v případě:

 • stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu majetku společníkem,
 • přezkoumání hodnoty nehmotného majetku z důvodu prodeje, dědictví, vypořádání společného jmění manželů,
 • ocenění celkové hodnoty nehmotného majetku a pohledávek,
 • stanovení tržní hodnoty pohledávek pro účely cese,
 • určení stávající hodnoty pohledávky za účelem jejího vymáhání.

Znalecké posudky v oboru hmotný majetek, aktiva a pasiva se mohou orientovat na:

 • stanovení peněžité hodnoty majetku jako vklad majetku společníka do společnosti,
 • zjištění ceny obvyklé majetku z důvodu koupě či prodeje konkrétního majetku,
 • přezkoumání hodnoty majetku, aktiv a pasiv z účetních a daňových důvodů,
 • stanovení hodnoty majetku jako hodnoty zajištění úvěru, likvidace, exekuce,
 • určení celkové hodnoty majetku pro vypořádání spolumajitelů, dědictví, vypořádání společného jmění,
 • ocenění majetku pro zjištění jeho hodnoty pro pojištění.

Znalecké posudky v oboru finančních derivátů se mohou zabývat:

 • přezkoumání efektivnosti využití derivátů,
 • stanovení ceny obvyklé konkrétního derivátu,
 • zjištění hodnoty derivátu jako součást daňového základu subjektu.

Znalecké posudky v oboru fúze, rozdělení a převod majetku se mohou zaměřovat na:

 • zjištění ceny obvyklé pro potřeby transformačních změn subjektu, převodu či vkladu do jiné společnosti,
 • přezkoumání hodnoty majetku pro potřeby ocenění účetního hlediska,
 • stanovení hodnoty při koupě či prodeje majetku,
 • přezkoumání projektu fúze obchodních společností.


Kontakt

Adresa:
Vítězslav Hálek
Nezvalova 423
500 03 Hradec Králové
mapa: Mapy.cz | Google Maps

T 495 518 296 | DS yc2cdpp
IČO 434 74 845 | DIČ CZ6510131419

kancelar@znalec.one www.halek.org